Akce a události 2015-2016

Edukační program "Požární obraz vypráví o baroku"

Ve dnech 27. dubna a 31. května proběhly  animační programy zaměřené na barokní kulturu nejen v Opavě. Nejprve se tohoto animačního programu zúčastnili žáci semináře z dějepisu, o měsíc později prověřili své znalosti z tohoto slohu žáci 8.B.
     V obou případech se žáci rozdělili do několikačlenných skupin, ve kterých plnili zadané úkoly, které měly prověřit jejich znalosti z daného uměleckého slohu. Prvním úkolem bylo pexeso, kdy jednotlivci či dvojice hledali dvě totožné fotografie, poté si žáci o daných stavbách, obrazech či sochách povídali. Následoval úkol s kartičkami, kdy žáci museli vyhledávat hlavní znaky baroka. Vtipnou vsuvkou byla i zastávka u čtyř evangelistů, kde vybraný jedinec zpodobnil obraz Panenky Marie s malým Ježíškem v náruči. Nakonec se žáci přesunuli k „Požárnímu obrazu Opavy“ ze 17. století – zde se zabývali obrazem samotným, skládali puzzle a doplňovali do pracovních listů významné opavské stavby, které byly na daném obraze zachyceny.
     Program se žákům velice líbil, jistě i přispěl k rozšíření jejich znalostí.

Může být s fyzikou zábava?

V květnu proběhl na škole projektový týden zaměřený na fyziku. Organizátory se stali vybraní žáci devátého ročníku, kteří připravili pro své mladší spolužáky soutěžní stanoviště.

Žáci šestého, sedmého a osmého ročníku postupně soutěžili v rámci své třídy o sladkou odměnu. Základem soutěže bylo nasbírat co nejvíce bodů na jednotlivých stanovištích. V rámci projektu si vyzkoušeli poskládat fyzikální puzzle, pojmenovat planety na obrázcích, seřadit chronologicky jednotlivé vynálezy, zapojit elektrický obvod podle schématu, či vyzkoušet přitažlivé účinky magnetů pomocí digitálních měřících čidel.

Většina žáků absolvovala kolečko se stanovišti s nadšením a snažili se vybojovat co nejlepší umístění.

 

Pasování na čtenáře

V měsíci dubnu a květnu roku 2016 se 1. třídy zúčastnily dvou setkání s knížkami v knihovně Petra Bezruče v Opavě – pobočka Kylešovice. V rámci celorepublikového projektu UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA se žáci seznámili s nabízenými tituly v knihovně a s jejím výpůjčním řádem. Byli pasováni na čtenáře knihovny přímo králem a královnou z pohádkové říše. Museli prokázat určité znalosti o knížkách a poté dostali pasovací listiny. Většina dětí už se těší, až se půjdou s rodiči do knihovny přihlásit.

Den Země

Den Země jsme si letos připravili přesně na 22. dubna. Oslavili jsme jej několika tvůrčími aktivitami.

Na 1. stupni se žáci věnovali výrobě předmětů z plastových kelímků. Vznikly tak například nádherné žirafy, štír, kočky, stromy, ovečky, kolotoče, ptáčci, krokodýli, roboti a spousta jiných předmětů i z oblasti science fiction.

Na 2. stupni žáci rovněž vyráběli z plastových kelímků. Jejich dalším úkolem byla výroba maskota elektrárny Dlouhé stráně. Zároveň žáci vytvářeli příběhy o vzniku tohoto maskota. Výsledky našeho tvoření z kelímků zašleme do soutěže LITTER LESS. S nejlepšími maskoty a jejich příběhy se zúčastníme soutěže O maskota elektrárny Dlouhé stráně.

 

"Jsi tím, co dýcháš"

Naše škola se zúčastnila výtvarné osvětové kampaně určené pro žáky a pedagogy pod názvem „Jsi tím, co dýcháš“. Tato kampaň navazuje na akci Krotitelé vzduchu a výstavu „Tváří v tvář klimatu.“

Cílem je upozornit na nebezpečí škodlivých látek v našem ovzduší a jejich vliv na naše zdraví – dýchací soustavu. Dostali jsme praktický úkol – výtvarně ztvárnit libovolnou technikou na modelu lidské postavy v životní velikosti hrozbu znečištění ovzduší v letecké dopravě.

Naše práce spolu s dalšími pracemi škol bude vystavena u příležitosti vernisáže švédské výstavy „Tváří v tvář klimatu“ v obchodním centru BREDA v Opavě ve dnech 4. – 24. dubna 2016.

 

Den učitelů

Den učitelů je svátkem všech, kteří se podílejí na nesmírně náročné a zodpovědné práci spojené se vzděláváním. Velké překvapení si připravili zástupci SRPDŠ při naší škole v úterý dne 29. března, když u příležitosti tohoto svátku přišli popřát vyučujícím.

Chceme jim touto cestou poděkovat, zejména pak Pavlíně Morongové a Romanu Dudovi, kteří každému pedagogickému pracovníkovi školy osobně předali malou pozornost v podobě kytičky.

 

Projektová výuka

V rámci výuky fyziky v devátém ročníku se žáci zapojili do projektu s názvem 30 let od havárie jaderné elektrárny v Černobylu.

Byl to právě rok 1986, kdy výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách ukázala i svou stinnou stránku. Dosud největší jaderná katastrofa v historii poznamenala nejen města blízká elektrárně, ale v podstatě celý svět. Žáci devátého ročníku se na danou tragédii podívali v rámci projektu z více stran. Byla vytvořena série nástěnek zachycující nejrůznější informace ve spojitosti s danou havárií. Na nástěnkách není jen popis dané události, ale také témata s tím související – radiace, šíření radiačního mraku, zdravotní následky zasažených lidí, popis města Pripjať atd. Cílem projektu bylo nahlédnout na danou událost z co nejvíce pohledů, což se žákům velice podařilo.

Nástěnky s výstupy z daného projektu je možné shlédnout v přízemí školy vedle bufetu.

 

Historický program "Přemyslovští králové"

V úterý dne 23. února se uskutečnil pro žáky 4., 5. a 7. tříd zábavný naukový program týkající se posledních Přemyslovců. Žáci se tak díky jednotlivým výstupům seznámili s vybranými úseky našich dějin. Díky hercům zjistili, jaké události předcházely zisku proslulé Zlaté buly sicilské, poznali významné české panovníky z dynastie Přemyslovců – jejich záliby, složité povahové rysy i obyčejné lidské slabosti. Na závěr programu zhlédli krátké šermířské vystoupení obou protagonistů.

 

Dětský karneval

Na karneval s Ájou přišlo v sobotu 6. února 2016 téměř 300 dětí, rodičů, prarodičů, tetiček….

Krásných masek zvířátek, pohádkových bytostí i filmových hrdinů byl plný parket. Všechny děti tancovaly, skákaly, soutěžily a zpívaly za velmi vydatné podpory dospěláků. Pro všechny bylo připravené občerstvení. Velká radost nastala při zahájení očekávané tomboly. Díky rodičům a sponzorům byla i letošní tombola opravdu hodně bohatá a tak vyhrál skoro každý.


 

Výukový program - třídění odpadu

EKO-KOM – Autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje provoz a systém třídění a recyklace obalových odpadů, pro naši školu připravila výukový program.

Pracovníci společnosti se v jednotlivých třídách na 1. stupni zabývali tříděním odpadu a jeho recyklací. Seznámili se s různými materiály výrobků, učili se je poznávat a vhazovat do správného kontejneru. Hlavním úkolem bylo to, aby žáci pochopili význam a nutnost třídění a ochrany životního prostředí. Program byl doplněn praktickými ukázkami třídění a videoprojekty.

 

Život v kutně

Výtvarně-historický program k dějinám dominikánského kláštera, při kterém si žáci 7. A ujasnili události související se vznikem kláštera, naučili se rozlišovat jednotlivé mnišské řády a atributy svatých.

 

 

Žabka Gabka v prosinci

V úterý 8. prosince odpoledne si  šikovní  předškoláci přišli  hrát se žabkou Gabkou. Děti si zazpívaly koledy, popovídaly si o vánočních zvycích a některé si i vyzkoušely. V rozkrojeném jablíčku se objevila nádherná hvězdička pro štěstí, plovoucí svíčky ozářily třídu a pomocí špičky boty jsme poznali, zda se budeme držet doma nebo se spíše vydáme do světa. Také jsme si napekli papírové cukroví a nakreslili dopis pro Ježíška nebo poskládali vánoční puzzle. Odměnou byl dětem domeček se žabkou Gabkou a malá sladkost.

 

Čertí rojení ve školní družině

V pátek 4. prosince se sešli všichni družinoví čerti a čertice na tradičním rojení v tělocvičně. Čertí omladina zahájila svůj rej tancem. Hlavním bodem programu byl nácvik pravých čertovských disciplín jako skok do komína, nošení dětí v pytli do pekla, chůze s kopytem, jízda na pytli a čertí kuželky. Zábava to byla náramná.

 

 

O nejkrásnější vánoční ozdobu

I letos můžete obdivovat práci našich dětí , které se  připojily k vánočnímu zdobení Dolního náměstí. Děti z kroužku Šikulové z 3.A vyráběly zvonky a Sabka Šindlářová s Eliškou Rončkovou z 5.B vyšívaly srdíčkový řetěz. Všechny naše děti byly Magistrátem Opava odměněny drobnými dárky.

 

Vesmír u páťáků

Celý podzim se děti v  5.B  věnovaly tématu Vesmír nejen v přírodovědě, ale i v ostatních předmětech –  v češtině, angličtině, výtvarné výchově, matematice. Když nastudovaly mnoho informací, pokusily se vytvořit divadelní kostým pro jednotlivá vesmírná tělesa. Vycházely z římské mytologie a svých přírodovědných znalostí. A všichni byli úžasní!

Aby se nám učení dařilo, vyjeli jsme na exkurzi do Planetária v Ostravě, na kterou jsme pozvali i naše blízké – mamky, taťky, brášky, sestřičky, dědy, babičky …Bylo nás 75, takže jsme hravě zaplnili celé Planetárium.

 

Planetárium

V pondělí 23.11. jeli  žáci 4.A a 5.A do planetária v Ostravě. Shlédli program Astronaut , kterým páťáci zakončili zajímavé přírodovědné učivo a po skončení promítání měli možnost si prohlédnout interaktivní expozici v nově vytvořených prostorách planetária. Žákům se program moc líbil a určitě si odnesli plno nových zajímavých informací a zajímavostí o naší Zemi a Vesmíru.

 

Exkurze v památníku v Hrabyni

Dne 18.11.2015 se díky vzájemné spolupráci s Českou obcí legionářskou uskutečnila exkurze tříd 9.B a C do Památníku II. sv. války v Hrabyni. První naší zastávkou byl památník významného kylešovského rodáka Joži Davida, kde byl  žákům poskytnut zasvěcený komentář k této významné osobnosti Opavska, poté jsme pokračovali v cestě směr Hrabyně. Tady nás čekala nejprve expozice ve vedlejší budově, pak v hlavní části památníku. Zde se žáci rozdělili do dvojic, ve kterých vyplňovali zadané úkoly týkající se expozice k II. sv. válce.

 

Slavnosti slabikáře

V minulém týdne se sešli rodiče prvňáčků se svými dětmi ve třídách. Paní učitelky pro ně připravily Slavnost slabikáře – slavnostní předávání slabikářů a tím pasování prvňáčků na čtenáře. Děti si pro rodiče připravily program s ukázkami hodin. Rodiče tak mají představu, jakým způsobem se děti ve škole učí. Na závěr rodiče s dětmi ve třídách poseděli. Některým se ani nechtělo domů. Brzy se však zase uvidí, protože je čeká hned začátkem prosince slavnostní předávání plnicích per.

 

Strašidlení

Strašidelné zábavné soutěžní odpoledne školní družiny proběhlo v pátek 6. 11. 2015 ve velké tělocvičně. Tanec všech přítomných bubáků a strašidel zahájil soutěžní klání. Účastníky pobavil pavoučí taxík i lovení jablíček ve vodě, na chvíli se proměnili na lovce duchů, vyzkoušeli si přenášení křišťálové koule, házení na pavoučí terč. Za velkou snahu byli všichni odměněni strašidelnou medaili a sladkosti z hororu.

 

Žabka Gabka v listopadu

Druhé setkání s Žabkou Gabkou se uskutečnilo v úterý 10. listopadu v Interaktivní učebně. Paní učitelky si pro děti připravily aktivity s čísly do 10, pracovní listy, pohybové hry s hudbou nebo písničkou, hry s geometrickými tvary a aktivity na porovnávání čísel. Děti si hrály u tabule, v lavici i na koberci. Byly velmi šikovné a překvapily paní učitelky svými znalostmi. Spolu se svými rodiči si ověřily, že se první třídy nemusí vůbec bát. Na závěr akce dostaly děti sladkou odměnu a rozešly se domů s příslibem dalšího setkání s Žabkou Gabkou.

 

Bubakiáda

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 žáci sedmého ročníku připravili pro své mladší spolužáky stezku odvahy (při příležitosti Bubakiády), která byla velmi povedená a pozitivně kvitována dětmi i rodiči.

 

Výchovný koncert

Dne 3. 11. 205 navštívili žáci 9. ročníků výchovný koncert, který byl zaměřen na tematiku „Osvobozené divadlo a Semafor“. Seznámili se s historií těchto dvou divadel a s postavami Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka, dále pak Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Manželé Vrtalovi, kteří koncert pro žáky připravili, doplnili informace písněmi z repertoáru W+V a Suchého a Šlitra. Mezi písněmi zazněly hity jako Ezop a brabenec, Život je jen náhoda nebo Marnivá sestřenice.

 

Internet pomáhá při výuce angličtiny

V tomto školním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu v rámci eTwinning, což je internetový portál, v němž spolupracují učitelé z celé Evropy. Projekt „As far as close“ pod vedením Mgr. Jany Sosíkové se zaměřuje na typická národní jídla v různých zemích a oblíbené recepty.  Žáci pracují na počítačích, fotí, hrají výukové hry, které pro ně vytváříme. Do projektu jsou zapojeni žáci 5. B (skupina anglického jazyka paní učitelky Sosíkové). Spolupracujeme se školami v Polsku, Rumunsku, Francii a Španělsku. Práce na projektu motivuje žáky v rozšiřování slovní zásoby, žáci získávají nové informace o životě v různých zemích Evropy.

 

Úspěch ve výtvarné soutěži

V říjnu proběhla na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě tradiční výtvarná soutěž „Kreslíš, kreslím, kreslíme“. Děti libovolnou technikou malovali portrét nebo postavu podle živého modelu. V této soutěži se naše žákyně 8. A třídy Anna Fričová umístila na 3. místě.

 

 

Lesní pedagogika

Ve čtvrtek 22. října se třída 4. A zúčastnila  lesní pedagogiky v Litultovicích. Autobusem jsme odjeli do Litultovic, pak jsme pokračovali asi 2 kilometry pěšky do Pilného Mlýna, kde na nás už čekal pan lesník se svými pomocníky. Ti si pro nás nachystali nejen krásnou a poučnou stezku lesem, ale i úkoly a hry, které se týkaly lesních živočichů a rostlin. Za vyplněné úkoly jsme si pak opekli špekáčky na ohni a po rozloučení znovu odjeli autobusem zpět do Opavy. Pěkný den v lese nám přispěl k upevnění učiva z přírodovědy.

 

Vybavení školní dílny

V úterý 20. října navštívili školu zástupci Sdružení důlních a strojírenských technologií, kteří nám oficiálně předali vybavení školní dílny v hodnotě přes 40 tisíc korun. V rámci zvyšování zájmu žáků o studium technických oborů jsme se stali první takto podpořenou školou. Děkujeme SDST za jejich dar a věříme, že pomůže ke zkvalitnění výuky pracovní výchovy na naší škole.

 

Den zvířat

V pátek 9. 10. 2015 se v tělocvičně konalo zábavné soutěžní odpoledne „Hrátky se zvířátky“. Jízdu na koni,  plnění  krmelce pro lesní zvěř, medvědí chůzi, hadí plazení a běh vlků si s velkou chutí vyzkoušely všechny zúčastněné děti. Za snahu a velké nasazení byli účastnici na závěr odměněni nanuky, které nám věnovala fa BIDVEST.

 

Žabka Gabka - Welcome in Happy House!

V úterý 13. října 2015 proběhlo první setkání předškoláků s žabkou Gabkou. Děti byly pozvány do veselého domečku za veselými obličeji. Předškoláci se anglicky představovali, hráli si na interaktivní tabuli, zpívali anglické písničky, cvičili a hýbali se a při tom se naučili několik anglických slov. Děti si vystříhaly a vyrobily bláznivé obličeje, vytvořily anglickou miniknížečku, kterou si také vykreslily. Všichni si anglickou lekci užili a odcházeli s úsměvem. Gabka žabka se na vás těší při dalším, tentokrát listopadovém setkání! See you next time!

 

Jablkový týden 5.A

Žáci 5.A  v říjnu prožili projektový jablkový týden. Celý týden pracovali v týmech, ve kterých plnili různé úkoly – pracovali s mapou a se slovníky, měřili, vážili , počítali, dozvěděli se mnoho zajímavých informací, četli a vyráběli krásná papírová jablíčka, sbírali za splněné a vypracované jablíčkové úkoly body, soutěžili o nejmenší, největší, nejtěžší , nejlehčí a nejbláznivější jablko a na konci projektu dostali  jablkové medaile, které si všichni zasloužili.

 

Pasování na prvňáčky

Dne 22. září proběhla na naší škole oblíbená akce s názvem Pasování na prvňáčky. Jak už z názvu vypovídá, je to akce určená našim novým prvňáčkům. Rytíř je pasuje na opravdové prvňáčky svým mečem, ladné komtesy je obdarují malou sladkou pozorností, děti si potom zatančí a zařádí v připravených soutěžích či hrách. Nesmí chybět ani malé vystoupení, které si děti pro své přítomné rodiče, prarodiče a rodinné příslušníky připravily.

Přejeme našim prvňáčkům, ať se jim ve škole daří a chodí vždy jen s úsměvem na tváři.

 

Páťáci na bruslích

Jako každoročně i letos v září jsme využili možnost zabruslit si na opavském zimním stadionu. Dopoledne jsme si na prázdné ledové ploše báječně užili. Další foto zde.