Vycházejících žáků

Organizace přijímacího řízení a vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ

 1. Každý žák dostane s pololetním vysvědčením 2 formuláře přihlášky ke studiu na SŠ. Vyplněné přihlášky přinese žák nejpozději do 20. 2. 2019 ke kontrole výchovné poradkyni, a ta zajistí razítko a podpis ředitelky školy.
 2. Po 31. 1. 2019 sledujte na webových stránkách středních škol zveřejněná kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů. Termíny přijímacích zkoušek jsou 12. a 15. 4. 2019.
 3. Přihlášku s přílohami podává zákonný zástupce do 1. 3. 2019 na střední škole buď osobně oproti potvrzení o převzetí, nebo ji zasílá doporučeně (v malé obálce) - podací lístek.
 4. Nejpozději dva týdny před termínem přijímací zkoušky dostane uchazeč domů pozvánku s přiděleným registračním číslem uchazeče.
 5. Nejdříve 22. 4. 2019 určí ředitel SŠ pořadí uchazečů pod registračními čísly a zveřejní ho na přístupném místě a na webu školy. Přijatým uchazečům se nezasílá rozhodnutí o přijetí písemně, jejich seznam bude zveřejněn nejméně 15 dní. Nepřijatým uchazečům se zasílá písemné rozhodnutí na adresu bydliště. Odvolání lze podat do tří dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí (vzor odvolání je na webových stránkách škol).
 6. Do dalších kol přijímacího řízení podává žák libovolný počet přihlášek, přičemž na každý tiskopis uvede jen jednu školu.
 7. Zápisový lístek obdrží žáci v ZŠ do 15. 3. 2019 spolu s pokyny k jeho vyplnění. Každý žák dostane 1 zápisový lístek s evidenčním číslem. Je třeba lístek odevzdat do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí (od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů), a tím potvrdit úmysl dítěte vzdělávat se na té konkrétní škole. Umístěný lístek nelze vzít zpět, výjimku tvoří případ, kdy byl žák dodatečně přijat na jinou školu na základě odvolání.

Pokyny k vyplňování přihlášek

 • Žák se může hlásit v prvním kole přijímacího řízení maximálně na dva obory.
 • Přihlášku vyplňujete hůlkovým písmem nebo psacím strojem.
 • Vyplňujete pouze přední stranu. Obě přihlášky vyplníte úplně stejně školy a obory uvedete ve stejném pořadí, jako první napíšete školu, na kterou se dítě dostaví k přijímacím zkouškám v prvním termínu, jako druhou napíšete školu, na kterou se dítě dostaví ke zkouškám podruhé, nebo kde se přijímací zkoušky nekonají.
 • Stupeň podpůrných opatření vypisuje číslicí pouze klient školského poradenského zařízení (PPP, SPC) s aktuálně platným doporučením (přikládá se jako příloha k přihlášce).
 • Kolonky Ročník SŠ a Jednotná zkouška nevyplňujete.
 • Kolonky Termín školní přijímací zkoušky vyplníte jen u školy, která si kromě jednotných přijímacích zkoušek organizuje i své vlastní zkoušky z jiných předmětů.

Kontakt: Daniela Peikerová, kabinet č. 5 (1. patro nad šatnami), mail: danpei@zsk.opava.cz, tel. 553 821 961, 773 746 584

Důležité poznámky:

 • Ověřte si u třídního učitele, že škola vede v matrice platné údaje o žákovi (adresa, příjmení zákonných zástupců, datum narození žáka)
 • Pro účely přijímacího řízení zvolte v rodině jednoho zákonného zástupce (stejného pro přihlášku i pro zápisový lístek), musí být po celou dobu řízení k dispozici středním školám
 • Krajská stipendia – Pekař, Řezník, Mechanik …, Nástrojař, Klempíř, Tesař, Zedník, Pokrývač, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby (SŠ techn, SOU stavební, SŠ hotel Opava)