Aktuality

 

Informace k nástupu do školy 19. 4. 2021:

Ranní družina pro žáky 1. – 3. tříd na prezenční výuce bude od 6:00.

Nástup ostatních žáků je v 8:00. Shromaždiště jednotlivých tříd je na přiloženém plánku:

1. B – U prolézaček

2. B – u atletické dráhy

3. B – malé atrium školy

4. B – velké atrium

5. B – hlavní vchod U Hřiště

 

Budeme používat tyto antigenní testy – odkaz na video.

Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek. Žáci si provedou odběr sami.

Testovat se nemusí žáci po prodělaném covidu, kteří písemně doloží pozitivní PCR test v posledních 90 dnech – lékařská zpráva nebo potvrzení z laboratoře, ne čestné prohlášení ani SMS.

 

Učí se podle rozvrhu, stále je zakázán zpěv a tělocvik. Žáci musí mít po celou dobu roušku.

Odpolední družina bude opět pouze pro žáky 1. – 3. tříd do 16:00.

Informační leták pro rodiče + pro žáky.

V případě dalších dotazů se obracejte na své třídní učitelky.

 

Školní jídelna od 6. 4. 2021 opět vaří.

Žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče v 11:00-12:00.

 

Známý youtuber Jan Hruška zveřejnil na svém kanále Video - Den učitelů 28. března 2021:

Kancelář školy je pro veřejnost otevřená od 7:00 do 12:00, pak na telefonním čísle 773 746 581.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

Od 7. 10. 2020 platí Distanční výuka - příloha školního řádu

Třídy zůstanou doma a budou mít distanční výuku podle rozvrhu bez Tv (i TvF), Hv, Vv a Pv.

V 1. a 2. třídách bez Prvouky. V 1. třídách nebude Anglický jazyk.

Hlavní komunikační platformou bude dm Software.

Po dohodě s učitelem si žáci mohou vyzvedávat uč. materiály 8:00-16:00 ve vestibulu školy.

V případě dotazů se obracejte na své třídní učitele.

Ve věci stravování se obracejte na školní jídelnu.

http://www.skolnijidelny.cz/ : vedoucí 601 565 066, účetní 602 583 939

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 

— Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

 

ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM NEMOCI COVID 19

(Manuál MŠMT)

  • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily).
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
  • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou vpuštěni do budovy školy.
  • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Toto potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

 


   

Elektronické ŽK:

Doplňující informace ke zřízení účtu:

Na adrese portal.dmsoftware.cz je možná Registrace žáků a studentů. Po volbě Přejít na ověření PINu je třeba vyplnit jméno, příjmení, PIN a ověřovací kód.

Uživatelské jméno a heslo je volitelné, stejně jako možnost užívání mobilní aplikace.

Sourozenci, navštěvující naši školu, budou sdruženi do jednoho účtu pro každého rodiče. Není tak třeba vytvářet pro každé dítě zvláštní účet.

Kontakt pro případ nejasností nebo komplikací:

Radim Černín, cerrad@zsk.opava.cz, 553 821 952 (popř. vzkaz v kanceláři)

 


Události v dubnu

12. - ?

Mimořádné opatření MZ ČR

1. – 5. ročník – rotační výuka

6. – 9. ročník – distanční výuka

19.-23.

Prezenčně 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B, zbytek distančně

Zápis do 1. tříd (bez přítomnosti dětí ve škole)

19.

Testování zaměstnanců, kteří budou v kontaktu s žáky (7:00)

Testování žáků na prezenční výuce (8:00)

3. pedagogická rada (14:15 online na MS Teams)

26.

Třídní schůzky NS (16:00 online na MS Teams)

Třídní schůzky VS (17:00 online na MS Teams

27. Antigenní testování žáků 9. tříd před přijímacími zkouškami