Projekty

 

Škola obdržela prostředky na zakoupení

digitálních technologií a vybavení

za účelem dálkového studia

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Vzor_publicity_cíl_172_distanční_výuka - publicita

 

Škola obdržela prostředky na prevenci digitální propasti

a zakoupení digitálních technologií a vybavení

na podporu digitální gramotnosti

a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Prevence digitální propasti - publicita

 

Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2023/2024 - povinná publicita

 

Škola obdržela prostředky na digitální učební pomůcky

pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence - publicita

EVVO - povinná publicita

 

Škola obdržela prostředky na prevenci digitální propasti

financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Prevence digitální propasti - publicita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na škole probíhá v období leden 2022 – srpen 2023

doučování financované z Národního plánu obnovy

(fond Next Generation EU)

Doučování žáků

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace realizuje projekt Stavební úpravy, pořízení vybavení na zajištění rozvoje žáků, na oblast technických a řemeslných oborů, přírodních věd, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace odborných učeben (učebna fyziky/chemie a dílny), a to za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory, přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Výsledkem projektu budou dvě zmodernizované učebny, a to konkrétně: 1) učebna fyziky/chemie – v učebně budou provedeny podlahářské práce, bude provedena nová elektroinstalace včetně žákovských panelů do lavic, budou provedeny nové vnitřní rozvody vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů, učebna bude disponovat novým nábytkem charakteristickým pro výuku chemie či fyziky (např. mycí stoly), v učebně bude nainstalována nová keramická tabule s interaktivním projektorem; 2) dílny – v učebně dílen budou provedeny stavební úpravy (např. nový vnitřní rozvod vody a kanalizace, nové umyvadlo včetně baterie, nové obklady apod.) a podlahářské práce, do učebny včetně přilehlého skladu bude pořízen nový nábytek. Výsledkem projektu bude rovněž vybudování bezbariérového WC, v areálu školy dojde k výsadbě zeleně. Realizací projektu dojde např. ke: a)	zkvalitnění vzdělávání pro účely navazujícího vzdělávání ve vazbě na potřeby uvést do souladu nabídku a poptávku na regionálním trhu práce (žáci díky kvalitnějšímu vzdělávání budou mít do budoucna vyšší šanci na lepší uplatnění na trhu práce, což je samozřejmě přínosné i pro zaměstnavatele, kteří budou moci snadněji obsadit volná pracovní místa); b)	zvýšení znalostí a poznatků v oblasti přírodních vědči technických a řemeslných oborech u všech cílových skupin projektu, zvýšení motivace k vyšší intenzitě a aktivitě při vzdělávání; c)	pozitivním přínosům a dopadům na jednotlivé cílové skupiny projektu;  d)	k odstranění překážky v podobě možnosti využívat prostory základní školy bezbariérovým způsobem. Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce srpna 2021.

Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY, POŘÍZENÍ VYBAVENÍ NA ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE ŽÁKŮ, NA OBLAST TECHNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH OBORŮ, PŘÍRODNÍCH VĚD je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je modernizace odborných učeben (učebna fyziky/chemie a dílny), a to za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory, přírodní vědy) ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce, a dále zabezpečení bezbariérovosti.


 

Naše škola zahájila od 1. 8. 2020 projekt Podpora speciálního pedagoga III, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt nám v prvé řadě umožní realizaci společného vzdělávání žáků prostřednictvím podpory speciálního pedagoga.

Dále se uskuteční projektový den ve škole.

Věříme, že projekt zlepší profesní odbornost pedagogického sboru a povede k lepším výsledkům ve vzdělávání žáků.

 


 

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

 

Podrobněji zde

 


 

 

Naše škola využila možnosti čerpat finance z ESF a podala projekt s názvem POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA. Měl by škole pomoci vytvářet lepší podmínky pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků a přírodních věd.

Přehled zpracovaných šablon

 


 

 

eTwinning

 

Pobyt v jarní přírodě

 

Comenius

 

Jazykově vzdělávací projekt