O projektu

Jazykově vzdělávací pobyt

 

Obsah kurzu byl zaměřen na rozvinutí především schopnosti komunikace, rozšíření slovní zásoby a porozumění textu. Na začátku kurzu absolvovali žáci vstupní rozřazovací test a rozhovor s rodilým mluvčím. Podle výsledků byli žáci rozděleni do skupin po 13, resp. 14 žácích. Každý žák obdržel pracovní sešit, kde postupně vypracovával různá cvičení pod vedením učitele. Žáci také dostávali pracovní listy během výuky. Během výuky pracovali žáci jak individuálně, tak ve skupinkách. Úkoly se týkaly například dokončování příběhu či určování pravidel chování ve třídě nebo porovnávání zvyků v ČR a Velké Británii.

Žáci byli lekcemi nadšeni, hodiny byly zábavné a aktivity kreativní.

V rámci pobytu žáci navštívili několik zajímavých míst v okolí Oxfordu, tak i památky v samotném městě.

V Oxfordu žáci hned po příjezdu absolvovali prohlídku města s průvodcem, který v angličtině obeznámil žáky s historickým centrem a nejznámějšími památkami. Druhý den se také podívali do největší koleje Christ Church College, která je zajímavá především jídelnou, podle které byla navržena slavná jídelna ve filmu Harry Potter.

Další dny jsme navštívili památky v okolí:

  • prehistorický monument Stonehenge
  • hrad Warwick
  • rodiště Williama Shakespeara Stratford nad Avonou

Londýn (Tower, Big Ben, London Eye, Trafalgarské náměstí, Hyde Park, Buckinghamský palác, Piccaddily Circus, National gallery)

Pobyt byl zacílen na nadané žáky jako možnost dalšího prohloubení znalostí a dovedností, poznávání reálií, toleranci a respektování tradic jiných kultur.

Cílem jazykového kurzu bylo posílit schopnosti a dovednosti především ve dvou oblastech komunikace – reading and speaking skills, v mluvení zejména zdokonalení při běžných situacích – nakupování, zdvořilostní fráze, objednávání v restauraci.

Žáci pracovali s autentickými materiály jazykové školy a v průběhu pobytu se seznámili s reáliemi včetně příslušných sociokulturních aspektů.

Uplatila se i tvořivá samostatná práce žáků i skupinové práce jako bylo například zpracovávání různých jednoduchých projektů.

Tyto cíle byly skutečně naplněny, proto celkově byl jazykově-vzdělávací pobyt úspěšný a přínosný pro znalosti žáků, kteří se dozvěděli mnoho o kultuře a životě ve Velké Británii a získali motivaci k dalšímu prohlubování znalostí v anglickém jazyce.

Negativní stránkou pobytu byl výběr rodin, u kterých byli žáci ubytováni. Byly to především rodiny příslušníků jiných národností a někteří bohužel mluvili špatnou angličtinou.

Foto