Kyberšikana

 

Kyberšikana – problém dnešní doby

V poslední době se čím dál častěji setkáváme s termínem kyberšikana. Jednoduše řečeno je to šikana, která je realizována prostřednictvím komunikačních technologií (mobilních telefonů a internetu).
Kyberšikana může mít různou podobu, např zasílání výhrůžných a krutých e-mailů a SMS zpráv, výhrůžné telefonáty nebo obtěžování přes chat, vytváření webových stránek, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově…) oběť šikany uráží a zesměšňují, posílání obrázků, fotografií a video nahrávek spolužákům online – kde je oběť zesměšňována a karikována, jsou případy, kdy agresoři získají hesla a identifikační údaje oběti a pod jeho/jejím jménem zasílají ostatním vulgární, obtěžující zprávy, fotografie, videa, fotografování, jde o nahrávání oběti, kdy jsou pořízené záběry posílány ostatním spolužákům.
Kyberšikana se nemusí odehrávat opakovaně, stačí, když agresor např. vyvěsí na web fotku oběti, tu si už kdokoli může zkopírovat a rozšířit dál.
Naším úkolem je zaměřit se jak na prevenci, tak i na to, aby se oběti kyberšikany naučily tyto problémy řešit. Je důležité, aby si byl každý vědom nebezpečí, které kyberšikana představuje.
Naši žáci jsou poučeni o odpovědnosti související s použitím ICT (informační komunikační technologie) i o sankcích za jejich zneužívání, které jsou zahrnuty ve školním řádu. Učíme žáky používat tyto technologie tak, aby vedly k podpoře sebeúcty, průbojnosti a budování přátelství. Přesto jsme před závěrem prvního pololetí zaznamenali jeden případ kyberšikany i na naší škole.
Nezavírejme oči před tímto závažným problémem, snažme se pochopit podstatu kyberšikany a mluvme o ní. Naslouchejme svým dětem a v případě podezření se kontaktujme s odpovědnou osobou např. školním preventistou, výchovným poradcem, třídním učitelem, ředitelkou školy, anonymně do schránky důvěry, protože nikdo nemá právo jakkoli ubližovat ostatním a každý má právo se proti agresorovi bránit!